تیم

ساختار GS Housing Group Co., Ltd

companyشرکت مسکن جیانگ سو جی اس با مسئولیت محدود
companyگوانگدونگ GS Housing Co., Ltd.
companyBeijing GS Housing Co., Ltd.
companyBeijing GS Housing Co., Ltd.شعبه لیائوژونگ

companyChengdu GS Housing Co.,Ltd.
companyHainan GS Housing Co., Ltd.
companyOrient GS International Engineering Co.,Ltd.
companyOrient GS Supply Chain Co.,Ltd.

companyXiamen Orient GS Construction Labor Co., Ltd.
companyBeijing Boyuhongcheng Architectural Design Co., Ltd
companyبخش ادغام ملکی و نظامی

+

گروه مسکن GS

+

تیم فروش

+

تکنسین

+

بخش برنامه ریزی

+

بخش عملیات

برچسب ها:بخش عملیات: شامل خریدار، افراد تولید، مجری انبار و تدارکات...